ETUSIVU       YHDISTYS       PK-LAJIT       KALENTERI       TIEDOTUS       FOORUMI       TULOKSETYhdistyksestä

Toimihenkilöt

Säännöt

Toimintakertomukset

Menestyneet

Tassutörmä

OPKY - Palveluskoiratoimintaa Oulun alueella jo vuodesta 1947


Säännöt

1 § Oulun Palveluskoirayhdistys -nimisen yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta Oulussa ja sen ympäristössä palveluskoira-asiaan, edistää palveluskoirarotujen jalostamista ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan palveluskoiria. Päämääriään pyrkii yhdistys saavuttamaan kokeiden, näyttelyiden, kurssien ja neuvontatyön avulla. Mainittujen tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys saa omistaa ja hallita kiinteää, toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta ja osakkeita. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 § Ainoastaan hyvämaineiset henkilöt, jotka johtokunta yksimielisesti hyväksyy, pääsevät yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai perhejäseniksi. Perhejäsenen tulee olla varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Viisitoista (15) vuotta yhtäjaksoisesti yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ollut jäsen siirtyy ainaisjäseneksi ilman lisämaksua. Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Johtokunta voi kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi yhdistyksen toimintaa suosivia ja kenneltyössä ansioituneita henkilöitä kotimaasta ja ulkomailta. Kirjeenvaihtajajäsenet ovat niinikään vapautetut kaikista jäsenmaksuista.

3 § Varsinaiset ja perhejäsenet suorittavat maaliskuun loppuun mennessä vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Uudet jäsenet suorittavat liittyessään vuosikokouksen määräämän kirjaamismaksun ja jäsenmaksun. Silloin kun jäseneksi hyväksyminen tapahtuu loka-, marras- tai joulukuun aikana, jäseneksi hyväksytty maksaa pelkästään kirjaamismaksun. Yhdistyksen ainaisjäseneksi haluava suorittaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun viisitoista (15) kertaisena.

4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tahi puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen tammikuun 1. päivää, muussa tapauksessa katsotaan jäsenyyden jatkuvan seuraavan vuoden ja säädetty vuosimaksu on siltä vuodelta suoritettava.

5 § Eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 § Yhdistyksen jäsenyyden menettää:
a. se, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
b. johtokunnan harkinnan mukaan se, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä
c. se, joka on menettänyt yhdistyksen kunnioituksen ja luottamuksen.

7 § Jäsenen erottamiskysymys voidaan johtokunnan perusteleman ehdotuksen nojalla ottaa keskusteltavaksi yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan erottamispäätöksen pätevyyteen 2/3 annetuista äänistä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista aina kolme on vuosikokouksessa erovuorossa sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen, jotka valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Varajäsenet osallistuvat johtokunnan kokouksiin, mutta heillä on äänivalta vain, jos joku varsinaisista jäsenistä on poissa. Varajäsenistä tulee ensimmäisenä äänivaltaiseksi vuosikokouksen valitsema ensimmäinen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan; rahastonhoitajaksi voidaan valita myös muu kuin johtokunnan tai yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa, jotka myös hyväksyvät laskut maksettavaksi.

9 § Yhdistyksen toimi- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan vaali
2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
5. Esitetään varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
6. Valitaan:
a johtokunnan puheenjohtaja
b johtokuntaan kahdeksi vuodeksi kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja yhdeksi vuodeksi ensimmäinen ja toinen varajäsen. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen
c tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
7. Esitetään talousarvio tilivuodeksi ja päätetään jäsenmaksun ja kirjaamismaksun suuruudesta
8. Esitetään toimintasuunnitelma
9. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka johtokunta on esittänyt harkittavaksi
10. Kokouskutsuissa erikseen mainitut asiat sekä keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.


11 § Kutsu sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta ilmoitettava kaupungin lehdessä tai henkilökohtaisella kutsukirjeellä 10 päivää ennen kokousta.

12 § Yhdistys on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, jos 1/3 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä määrätyn asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

13 § Vaalit ja kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä, paitsi niissä tapauksissa, joista säännöissä on erikoisesti mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

14 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan vuosikokouksessa, jolloin muutosta pitää kannattaa vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja on se annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta johtokunnalle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen kokoukselle.

15 § Yhdistyksen purkamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokouksen ja vaaditaan sellaisen päätöksen aikaansaamiseksi vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

16 § Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus johonkin yhdistyksen viimeisen kokouksen harkitsemaan, palveluskoira-asiaa edistävään tarkoitukseen.

17 § Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Säännöt päivitetty 21.09.2006ala